Espediente zenbakia: 
LAAU/IDA/2019/0003
Deialdiaren xedea: 

Udal­tza­ingoko agenteen lan-poltsa bat sor­tze­ko hautapen-probak egitea.

Eguneko lanaldia Udalak ezarriko duena izango da, betiere zerbitzu­aren izaera eta beharrizanak kontuan hartuta.

Bergarako Udaltzaingoaren ardurapean udalak onartuta dituen eginkizunak eta ardurak izango dira egitekoak.

Halaber, udalak dituen premietan laguntza ematea eta, bere lanarekin eta lan-mailarekin bat etorriz, zerbitzuburuak agindutakoak betetzea. Guzti hauek zeintzuk diren jakiteko ikus lanpostuaren balorazio-galdetegiak jasotzen dituen zereginak.

Lanpoltsa: 
ez
Deialdia eta oinarriak
Oinarriak
Eskaera orria: 
Izangaiek bete beharreko baldintzak: 

Deialdian parte hartu nahi duten per­tso­nek, onartuak izateko, ondoren aipatuko diren baldin­tza guzti hauek bete beharko dituzte, bat bera ere uzteke:

a)  Nazionalitate espainiarra eduki­tzea

b)  Indarrean dagoen araubidearen arabera, desgaitasun edo bateraezintasuneko lege-kausaren batean sartuta ez egotea; hala ere, araudiak ematen duen aukera-eskubidea errespetatuko da.

c)  Eskola Graduatua, Lehen Mailako Lanbide Heziketa edo baliokide den titulua izatea. Atze­rriko titulazioen kasuan, titulua homologatuta dagoela dioen ziurtagutunaren jabe izatea.

d)  Gizonek gu­txi­enez 1,65 metroko garaiera eduki behar dute; emakumeek, berriz, 1,60koa. Baldin­tza hori hala eska­tzen zaien unean egiaztatuko da.

e)  B motako gidabaimena izatea.

f)  Euskarako 2. hizkuntza-eskakizuna izatea. Baldin­tza hori dagokion ziurtagiria ekarriz egiaztatuko da; edo bestela, oposizio-aldiaren baitan bertan horretarako azterketa bat eginez.

g)  Euskal Herriko polizia presta­tze­ko eta aukera­tze­ko araudia onar­tzen duen 315/1994 Dekretuaren eranskinean aipa­tzen diren arrazoi medikoen bazterketen laukian ez ager­tzea. Hori dagokion momentuan egiaztatu beharko da bidezkoa den azterketa medikoaren bidez.

h)  Dolozko delituren bat egiteagatik kondenatua ez izatea; Administrazio Publikoko zerbitzutik zigor-espediente bidez botatakoa ez izatea eta funtzio­ publikoan ari­tze­ko desgai­tze­rik ere ez izatea. Halaber, arau penalen eta administratiboen arabera, errehabilitatzeko onura aplikatuko da.

i)  Euskal Herriko Poliziaren kidego baten sar­tze­ko aukeraketa-prozesuren batetik falta larri edo oso larriren bat egiteagatik kanporatutakoa ez izatea, salbu eta bazterketa adierazpenaren egunetik kontatuta preskripzio-denboraren beste horrenbeste denbora igaro bada.

Izangaiek beteta eduki behar dituzte baldin­tza horiek deialdian onartuak izateko eskabideak entrega­tze­ko epea amaitu baino lehen (f puntua izan ezik), eta lanpostuaz jabetu arte bete.

Hala ere, prozeduraren edozein unetan, epaimahaiak jakinez gero izangaietako batek ez dituela bete­tzen deialdiak eska­tzen dituen betekizunak edo baldin­tzak, prozeduratik kanpo geratuko litzateke, interesdunari entzun eta gero, eta hautaketa-prozesua deitu duen agintaritza­ri egun horretan bertan emango zaio horren berri.

 

Eskabideak

Eskaerak behar bezala beteta aurkeztu behar dira ondorengo leku hauetako batean:

a)  B@Z zerbitzuan (San Martin Agirre plaza 1, 20570 Bergara). Ikus zerbitzuaren egutegia

b)  Bergarako Udaleko erregistro elektronikotik (www.bergara.eus, egoi­tza elektronikoa).

c)  Posta-bulegoetan. Horrelakoetan, betiere aurkezpen-epearen barruan, eskabidea gutun-azal ireki batean aurkeztu behar zaio Poste­txe­ko funtzio­narioari, hark eguna eta zigilua jarri eta ziurtatu ahal dezan. Horrela bakarrik ulertuko da eskariak Poste­txe­aren bulegoan entregatu ziren egun berberean sartu zirela Udal Erregistroan. Eskabidea bera da zigilatu beharrekoa.

d)  Aplikagarria den araudiak dioen beste edozein eratan.

 

Eskaerak aurkezteko azken eguna: 
2019-05-15
Oharrak: 

2019ko apirilaren 26an behin-behineko alkateak dekretu bidez onartu du instantziak aurkezteko epea luzatzea 2019ko maiatzaren 15era arte (egun hori barne)

Onartu eta baztertuak
Onartutako eta baztertutakoen BEHIN BEHINEKO zerrenda: 
Onartutako eta baztertutakoen BEHIN BETIKO zerrenda: 
GAOn noiz argitaratua: 
2019.eko Apirilaren 10a, Asteazkenaetan
Hautaketa frogak eta merituen balorazioa
Azterketak
Merituen balorazioa
Kontratazio erabakia
Lanpoltsaren baldintzak eta zerrenda: 
Deialdiaren egoera: